Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: SERVER_ADDR w counter_block_view() (linia 123 z D:\HostingSpaces\ozhk.pl\ozhk.pl\wwwroot\sites\all\modules\counter.module).
  • Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z D:\HostingSpaces\ozhk.pl\ozhk.pl\wwwroot\sites\all\modules\counter.lib.inc).

Szkolenia

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­no­ść za­pro­sić ho­dow­ców oraz wszyst­ki­ch chęt­ny­ch na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księ­ga stad­na KWPN) – Arie Hamoenem

Czytany 790 razy

Kurs Trenerów Koni Wyścigowych.

Szanowni Państwo,
Małopolski Urząd Marszałkowski wraz z Polskim Klubem Wyścigów Konnych w porozumieniu z Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich, Zrzeszeniem Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych i Małopolskim Związkiem Hodowców Koni
w Krakowie, organizuje Kurs Trenerów Koni Wyścigowych.

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 25 i 26 marca 2017 roku. 25.03. od godziny 10.00, w Sali Sejmiku Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56.
Wszelkie dodatkowe informacje i kontakt dla zainteresowanych;
Jacek Soska, tel. 604123162

Czytany 1150 razy

Odznaka na brązową odznakę w powożeniu

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu organizatorów serdeczniezaprasza na egzamin na brązową odznakę w powożeniu

Czytany 1276 razy

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie oraz Fundacja „Klikowska Ostoja Polskich Koni” serdecznie zapraszają do Klikowej na Szkolenie zaprzęgowe, które poprowadzi sam Bartłomiej Kwiatek.


Czytany 1756 razy

Szkolenie „Praca z młodym koniem”

Czytany 2590 razy

Oferta kształcenia w zawodzie Jeździec

Kochasz zwierzęta a zwłaszcza konie? Pasjonuje cię sport? Mamy coś dla ciebie! Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą kształcenia w Zawodzie Jeździec jaką proponuje od 1 września 2016 r. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu w porozumieniu z Fundacją ,,Klikowska Ostoja Polskich Koni”.

Czytany 3010 razy

Szkolenie z oceny liniowej

Małopolski Związek Hodowców Koni informuję, że Polski Związek Hodowców Koni organizuję szkolenie z zakresu oceny liniowej. W szkoleniu modą wziąć udział Hodowców oraz wszyscy zainteresowani końmi sportowymi.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami szkolenia

Czytany 2475 razy

W iminiu organizatora informujemy , że  w dniach 03-04.10.2015 r. na terenie SO Bogusławice odbędzie się kurs podstawowy na gospodarzy toru w dyscyplinie powożenie. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: stado@stadoboguslawice.com.pl. Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.stadoboguslawice.com.pl/ w zakładce "wydarzenia".

Czytany 7650 razy

SZKOLENIE ZAPRZĘGOWE W SK W UDORZU

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu swoim i organizatorów  serdecznia zaprasza wszystkich pasjonatów powożenia na szkolenie organizowane w Stadninie Koni w Udorzu w dniach 3-4.10.2015r., które już po raz drugi poprowadzi Pan Bartłomiej Kwiatek. W drugiej edycji szkolenia w jego programie oprócz elementów związanych z ujeżdżeniem omówione zostaną zagadnienia związane ze startami w maratonie i konkursach zręczności. W szkoleniu można brać udział wraz z własnymi końmi jednak możliwe jest również skorzystanie z koni (zaprzęgów) udostępnionych przez Stadninę.

Czytany 3627 razy

Kurs pierw­szej pomocy dla koniarzy

 Akademia Hodowcy i Jeźdźca zapra­sza na „Kurs pierw­szej pomocy dla konia­rzy”. To obo­wiąz­kowe szko­le­nie dla wszyst­kich wła­ści­cieli i użyt­kow­ni­ków koni. Uczestnicy kursu zdo­będą pod­sta­wową wie­dzę z zakresu dia­gno­styki, bada­nia kli­nicz­nego i dowie­dzą się, jak postę­po­wać w nagłych przy­pad­kach w ocze­ki­wa­niu na leka­rza wete­ry­na­rii. Kurs składa się z dwóch czę­ści: teo­re­tycz­nej (wykładu i pre­zen­ta­cji) oraz prak­tycz­nej, pod­czas któ­rej kur­sanci będą mieli oka­zję samo­dziel­nie wyko­nać pod­sta­wowe zabiegi, pod okiem doświad­czo­nego leka­rza weterynarii.

Czytany 4085 razy

Strony