Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: SERVER_ADDR w counter_block_view() (linia 123 z D:\HostingSpaces\ozhk.pl\ozhk.pl\wwwroot\sites\all\modules\counter.module).
  • Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z D:\HostingSpaces\ozhk.pl\ozhk.pl\wwwroot\sites\all\modules\counter.lib.inc).

Aktualności Skokowe MPMK 2017 w nowej-​starej sukni

W ro­ku ubie­głym wśród na­szych ho­dow­ców wie­le emo­cji wzbu­dzi­ło ofi­cjal­ne po­łą­cze­nie w jed­ną gru­pę ko­ni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi oraz ty­mi, któ­re na­zy­wa­my za­gra­nicz­ny­mi star­tu­ją­cy­mi w MPMK. Do 2015 r. ko­nie ze wszyst­kich ksiąg stad­nych wspól­nie ry­wa­li­zo­wa­ły w kon­kur­sach pół­fi­na­ło­wych, aby już w fi­na­le wy­star­to­wać od­dziel­nie i zo­stać skla­sy­fi­ko­wa­ne w dwóch gru­pach – pol­skiej oraz za­gra­nicz­nej.

 

W ze­szło­rocz­nym se­zo­nie Zarząd PZHK pod­jął pró­bę po­łą­cze­nia w ca­łość wszyst­kich ko­ni bio­rą­cych udział w MPMK, bez wzglę­du na ko­lor pasz­por­tu, sko­ro i tak ra­zem wspól­nie star­tu­ją w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych oraz pół­fi­na­ło­wych. Ostatecznie ruch ten, mi­mo po­zy­tyw­nych opi­nii za­wod­ni­ków, nie zna­lazł uzna­nia w oczach pol­skich ho­dow­ców. Dlatego w tym ro­ku MPMK wra­ca­ją do no­wej – sta­rej suk­ni – od­dziel­nych kla­sy­fi­ka­cji dla ko­ni pol­skiej ho­dow­li (zie­lo­ne pasz­por­ty) oraz ko­ni za­re­je­stro­wa­nych w za­gra­nicz­nych związ­kach ho­dow­la­nych.

 

Pierwszymi MPMK są naj­licz­niej ob­sa­dzo­ne mi­strzo­stwa sko­ko­we. Tradycyjnie na styl ko­nia bę­dą oce­nia­ne ko­nie 4- i 5-​letnie (przez wszyst­kie dni). Tegorocznymi sę­dzia­mi bę­dą: zna­ny w  śro­do­wi­sku Huber Szaszkiewicz, któ­ry jest jed­nym z współ­twór­ców tych za­wo­dów oraz tak­że zna­ny sze­ro­kiej pu­blicz­no­ści z dzia­łal­no­ści hodowlano-​sportowej dy­rek­tor Stada Ogierów Gniezno – Andrzej Matławski. W lo­ży sę­dziow­skiej za­sia­dać bę­dzie tak­że sę­dzia nie­miec­ki – Peter Schmerling.  Ten by­ły za­wod­nik (jeź­dził i star­to­wał w staj­ni Paula Schockemöhle oraz Franke Sloothaaka) od po­nad 10 lat oce­nia ko­nie mło­de, czy to pod sio­dłem czy w sko­kach lu­zem. Jest sę­dzią pod­czas Bundeschampionatu i uzna­nym ko­men­ta­to­rem. Sędziuje rów­nież pró­by dziel­no­ści ogie­rów, opra­co­wu­je me­to­dy oce­ny ko­ni, a tak­że or­ga­ni­zu­je głów­nie se­mi­na­ria zwią­za­ne z mło­dy­mi koń­mi.  Na co dzień kie­ru­je du­żą staj­nią w miej­sco­wo­ści Damme, gdzie w se­zo­nie or­ga­ni­zu­je 18 za­wo­dów, w tym mię­dzy­na­ro­do­we. Jak sam pod­pi­sał swój „koń­ski” ży­cio­rys – „mam na­dzie­ję, że te re­ko­men­da­cje są wy­star­cza­ją­ce. Do zo­ba­cze­nia w Polsce”. Jest cie­kaw po­zio­mu i ja­ko­ści ko­ni pol­skiej ho­dow­li.

 

Ale MPMK w Drzonkowie to nie tyl­ko ry­wa­li­za­cja ko­ni 4-, 5-, 6- i 7-​letnich. Podczas tych za­wo­dów od ki­lu lat moż­na oglą­dać za­rów­no ko­nie bar­dzo mło­de, jak i te star­tu­ją­ce w kon­kur­sach Grand Prix.

 

Czwarty już raz zo­sta­nie ro­ze­gra­ny Ogólnopolski Czempionat Porównawczy ko­ni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­skie­go ko­nia szla­chet­ne­go pół­krwi w sko­kach lu­zem. W tym ro­ku bę­dzie moż­na oglą­dać za­rów­no ko­nie 2, jak i 3 let­nie we­dług płci – kla­cze i ogie­ry. Aby spiąć lo­gicz­ną klam­rą wszyst­kie koń­skie ka­te­go­rie wie­ko­we to ko­nie naj­star­sze – ogie­ry bę­dzie moż­na oglą­dać w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych (2 x 140 cm) oraz Grand Prix Ogierów pod pa­tro­na­tem PZHK (1 x 145 cm). Bardzo waż­ną in­for­ma­cją jest fakt, że ogie­ry te nie mu­szą być uzna­ne w pol­skich księ­gach. Do wy­gra­nia w tych kon­kur­sach jest nie­ba­ga­tel­na kwo­ta – 15.000 ty­się­cy zło­tych.

 

Ponadto Polski Związek Hodowców Koni oraz Lubuski Związek Jeździecki za­pra­sza­ją ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz za­wod­ni­ków na uro­czy­sty Wieczór Hodowców i Jeźdźców, któ­ry od­bę­dzie się w dniu 11.08.2017 (pią­tek). Po raz pierw­szy uro­czy­stość tę zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w ubie­głym ro­ku. Jej ce­lem jest in­te­gra­cja ho­dow­ców, wła­ści­cie­li, za­wod­ni­ków, ale tak­że in­spek­to­rów OZHK/​WZHK w jed­ną koń­ską fa­mi­lię.

 

Warto wie­dzieć, że MPMK oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy ko­ni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­skie­go ko­nia szla­chet­ne­go pół­krwi w sko­kach lu­zem bę­dą roz­gry­wa­ne pod pa­tro­na­tem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W tym miej­scu za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z propozycjami MPMK w skokach przez przeszkody 2017, a tym­cza­sem DO ZOBACZENIA W PRZYJAZNYM KONIOM I LUDZIOM DRZONKOWIE! :)

źródło: www.pzhk.pl

Czytany 480 razy