1
2
3
4
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza  do obejrzenia zdjęć z VII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy śląskiej oraz IV Regionalnego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty,  które odbyły sie w ramach KLIKOWSKIEJ PARADY KONNEJ ...
Małopolski Związek Hodowców Koni, Fundacja " Klikowska Ostoja Polskich Koni"  wraz z organizatormi zapraszają 13 września br. do "Klikowej" na Klikowską Paradę Konną - TRADYCJA DZIEDZICTWEM WSPOŁCZESNOŚCI ...
Małopolski Związek Hodowców Koni serdecznie zaprasza do Regietowa na XXI DNI HUCULSKIE ...
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na film "KOŃ MAŁOPOLSKI PERŁĄ REGIONU". Film zrealizowano na zlecenie Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w ramach programu Filmoteka Małopolska edycja 2014....

Aktualności i wydarzenia

Sukces ogiera Quentin Z

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać o kolej­nym suk­ce­sie pol­skiej hodowli koni. Ogier QUENTIN Z sp (Quamiro hol. - Zilandra KWPN / Marvel KWPN), ur. 2011, hodowli i wła­sno­ści Adama HoffmannaDarii Wachnowskiej (Stadnina Koni ANALOP Pławin), tego­roczny II Wicemistrz Polski Młodych Koni w sko­kach w Drzonkowie, został uznany przez Anglo European Studbook - szó­stą księgę stadną wg ran­kingu WBFSH, w hodowli koni skokowych.

Czytany 6 razy

Copa-Cogeca za lepszą polityką dotyczącą koniowatych

Copa i Cogeca ape­lo­wały o wpro­wa­dze­nie praw­dzi­wej unij­nej poli­tyki w zakre­sie koni, kon­cen­tru­ją­cej się na ich klu­czo­wym zna­cze­niu dla dzia­łal­no­ści na obsza­rach wiej­skich, hodowli, agro­tu­ry­styki, rol­nic­twa, sportu, zdro­wia i terapii.

Czytany 16 razy

Podhalańscy Hodowcy, Fiakrzy i Miłośnicy Koni zapraszają na Mszę Św. w Bazylice p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu w niedzielę, 6 grudnia, o godz. 11:00.Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Ludźmierskiej i św. Eligiusza pragniemy modlić się w intencji hodowców, fiakrów, jeźdźców, kowali, weterynarzy oraz wszystkich miłośników koni.  Uroczystości rozpoczną się paradnym przejazdem o 10:30 spod Domu Podhalan oraz poświęceniem koni przed Sanktuarium.

Czytany 20 razy

ROZDZIAŁ OGIERÓW W SO BIAŁKA

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje o rozdziale ogierów planowanym w SO Białka na 8.12.2015 /pisemny/ i 9.12.2015 /ustny/. W załącznikach znajdziecie Państwo wszystkie
informacje.

Czytany 48 razy

Badania DNA

Przypominamy, że z dniem 30 listo­pada 2015 r. Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowie koń­czy dzia­łal­ność. Od 1 grud­nia 2015 r. mate­riał bio­lo­giczny do badań pocho­dze­nia, zarówno krew, jak i włosy, a także wszelką kore­spon­den­cję doty­czącą badań pro­simy kie­ro­wać na adres:

Czytany 38 razy

Galeria Zdjęć - zasadnicza próba dzielności w Klikowej

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie, zaprasza do galerii zdjęć z pierwszej zasadniczej próby dzielności koni rasy huculskiej w Klikowej, która odbyła się 20 października 2015r. Autorem zdjęć jest pani Paulina Peckiel.

Czytany 129 razy

Zawód jeździec

Mamy w Polsce nowy zawód - jeź­dziec. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska wydała na początku listo­pada roz­po­rzą­dze­nie, które umoż­li­wia odpo­wied­nie kształ­ce­nie w naszym sys­te­mie edu­ka­cyj­nym. To wynik sta­rań Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice, który zabie­gał o utwo­rze­nie szkoły dla dżo­ke­jów. Powstający kie­ru­nek będzie miał jed­nak szer­szy zakres. Będzie szko­lił jeźdź­ców na potrzeby dys­cy­plin spor­to­wych i sze­roko poję­tego rynku konnego.

Czytany 99 razy

Teraz Polskie Konie - katalog on-line już dostępny!

Serdecznie zapra­szamy na stronę www.terazpolskiekonie.pl, gdzie można już prze­glą­dać kata­log koni (wraz z mate­ria­łem wideo), które poja­wią się na tego­rocz­nej aukcji pod­czas gru­dnio­wej CAVALIADY w Poznaniu.

Czytany 96 razy

Międzynarodowy Czempionat Konia Huculskiego - Węgry 2016

Informujemy, iż podczas tegorocznego Walnego Zjazdu Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (Hucul International Federation) zapadła decyzja o organizacji kolejnej edycji Międzynarodowego Czempionatu Konia Huculskiego, tym razem na Węgrzech.

Czytany 119 razy

Fotorelacja - Uznawanie ogierów huculskich - Klikowa 19.10.2015r.

Małopolski Związek Hodowców Koni serdecznie zaprasza do oględnięcia fotorelacji Pani Pauliny Peckiel z Uznawania Ogierów Huculskich, które odbyło się 19 października 2015r. w Klikowej. Zdjęcia dostępne na stronie p.Pauliny Peckiel - Uznawanie ogierów hc 19.10.2015r.

Czytany 177 razy

Strony