Aktualności

quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do relacji filmowej z XVI Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie, który odbył się 3 kwietnia 2014 roku w Klikowej.

 Czytaj całość
Miniatura
16 kwiecień 2014 13:25, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 13 razy
quote


Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"

Życzą:

Zarząd, Dyrektor oraz Pracownicy

Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie

 Czytaj całość
Miniatura
15 kwiecień 2014 13:53, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 31 razy
quote         Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza na Majówkę w Bogusławicach.
 Czytaj całość
Miniatura
11 kwiecień 2014 10:16, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 143 razy
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów 2014" kryjących na terenie woj.małopolskiego. Ponadto zapraszamy do skorzystania z dostępnych ogierów na nowo otwartym punkcie rozpłodowym przez Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w Tarnowie "Klikowa" ul. Klikowska 304 (Kontakt Jan Zapała 694-498-600)

 Czytaj całość
Miniatura
11 kwiecień 2014 14:59, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 18 razy
quote

        Plan gonitw 2014 na wro­cław­skich Partynicach został zatwier­dzony przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i już wia­domo na pewno – Nagroda Liry (Oaks), czyli naj­waż­niej­sza goni­twa dla trzy­let­nich kla­czy peł­nej krwi angiel­skiej i druga w hie­rar­chii po Derby, odbę­dzie się we Wrocławiu! Podczas Dnia Marszałkowskiego, 10 sierp­nia 2014 roku, zjadą na Partynice naj­lep­sze pol­skie trzy­latki, a powięk­szona do 105.000 zł pula nagród powinna przy­cią­gnąć rów­nież konie zagra­nicz­nych tre­ne­rów, szcze­gól­nie tych, któ­rzy mają bli­sko do Wrocławia, czyli cze­skich i niemieckich.

 Czytaj całość
Miniatura
11 kwiecień 2014 15:15, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 30 razy
quote Zapraszamy do zapo­zna­nia się z danymi sta­ty­stycz­nymi za rok 2013, doty­czą­cymi pogło­wia koni hodow­la­nych 8 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księgi stadne… Czytaj całość
Miniatura
11 kwiecień 2014 15:19, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 18 razy
quote Do sprze­daży tra­fiło naj­now­sze wyda­nie kwar­tal­nika Hodowca i Jeździec (2/2014 wio­sna). Ten numer ma AŻ 140 stron, a w nim mię­dzy innymi: wywiad z nowym dyrek­to­rem wro­cław­skiego toru wyści­gów kon­nych - Jerzym Sawką, przy­bli­żamy tema­tykę badań mar­ke­rów gene­tycz­nych, a także powró­cimy na chwilę do Walnego Zjazdu WBFSH, który miał miej­sce na początku paź­dzier­nika ubie­głego roku w Warszawie. To i wiele, WIELE wię­cej w naj­now­szym nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca”. Czytaj całość
Miniatura
02 kwiecień 2014 08:28, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 81 razy
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie gorąco zaprasza na relacje filmową z Rekonstrukcji bitwy pod uroczyskiem Ćwięk.

 Czytaj całość
Miniatura
02 kwiecień 2014 08:47, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 68 razy
quote

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza na relacje filmową z „Wielkiej Rewii Kawalerii”, która odbyła się 22 września 2013r. Czytaj całość
Miniatura
31 marzec 2014 15:39, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 85 razy
quote

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje, że Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii wKrakowie organizuje w dniu 6 kwietnia 2014 roku szkolenie z zakresu kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt.Koszt szkolenia wraz z egzaminem wyniesie 400 zł.

 Czytaj całość