• III POKAZ OGIERÓW

  III POKAZ OGIERÓW

     Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w związku z rozpoczynającym się sezonem rozpłodowym „2015” planuje organizację TRZECIEGO POKAZU OGIERÓW HODOWLANYCH (uznanych), który zamierzamy przeprowadzić w dniu 31.01.2015 (sobota) o godz. 10-tej, na terenie po byłym stadzie ogierów Klikowa: ul. Klikowska 304, 33-100 Tarnów.

 • KOŃ MAŁOPOLSKI PERŁĄ REGIONU

  KOŃ MAŁOPOLSKI PERŁĄ REGIONU

  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na film "KOŃ MAŁOPOLSKI PERŁĄ REGIONU". Film zrealizowano na zlecenie Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w ramach programu Filmoteka Małopolska edycja 2014.

  Scenariusz:Wiesław Napora, Teresa Pracuch, Zenon Podstawski.

 • FILMY Z KLIKOWSKIEJ PARADY KONNEJ

  FILMY Z KLIKOWSKIEJ PARADY KONNEJ

  Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do skorzystania z poniższego linku gdzie znajdują się wszystkie kolejne cześci filmu z "Klikowskiej Parady Konnej".http://youtu.be/F2Ppb9dfvEk?list=PL_mb4R23pC43Yr4rTOqwbHhGFm-2-f0TV.


Aktualności

Miniatura
26 luty 2015 10:12, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 19 razy
quote         W związku z budzą­cymi zastrze­że­nia doku­men­tami iden­ty­fi­ka­cyj­nymi konio­wa­tych wysy­ła­nych z Francji do Polski pro­simy, osoby które takie konie spro­wa­dzają, o szcze­gólne zwró­ce­nie uwagi na doku­menty z jakimi sprze­da­wane są konie i moż­liwe nie­pra­wi­dło­wo­ści w nich zawarte. Szczegóły w piśmie od Głównego Lekarza Weterynarii. Czytaj całość
Miniatura
12 luty 2015 08:09, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 74 razy
quote

Szanowni hodowcy i wła­ści­ciele koni,


        Do biura PZHK napły­wają zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z zaku­pem albumu o koniach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, które do tej pory poin­for­mo­wały nas o tym fak­cie, otrzy­mały zupeł­nie inne publi­ka­cje niż ocze­ki­wały (m.in. książki kom­plet­nie nie zwią­zane z branżą). Niepokojący jest fakt, że poten­cjalni kupcy infor­mo­wani są, że sprze­dawca otrzy­mał ich numer kon­tak­towy z biura PZHK.

        Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że nie ma z powyż­szą sprawą nic wspól­nego i nie prze­ka­zuje oso­bom trze­cim danych oso­bo­wych zawar­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a hodow­ców posia­da­ją­cych zare­je­stro­wane punkty kopu­la­cyjne (dane dostępne publicz­nie) pro­simy o szcze­gólną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­daży tele­fo­nicz­nej, a cała oferta wydaw­ni­cza Związku i numer konta ban­ko­wego znaj­dują się wyłącz­nie na naszej stro­nie internetowej.

 Czytaj całość
Miniatura
04 marzec 2014 08:17, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 303 razy
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie na prośbę prezesa Terenowego Koła Hodowców Koni w Niepołomicach informuje, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Skaryszewa (orientacyjna cena 50zł).  Wyjazd odbędzie się dnia 23.02.2015r z Niepołomic  (ok godziny 03.30 rano). Istnieje możliwość zabrania uczestników na trasie Słomniki - Miechów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z prezesem TKHK w Niepołomicach Panem Czesławem Trzosem pod nr. tel. 602 572 192. 

 Czytaj całość
Miniatura
09 luty 2015 10:23, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 148 razy
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, że kwalifikacja klaczy do programu ochrony na rok 2015 dla stad uczestniczących w programie prowadzona będzie w/g podobnych zasad jakie obowiązywały

w 2014 roku.

        Nadal obowiązuje PROW 2007-2013 ,natomiast  PROW 2014-2020 wchodzi

w tym roku (dla hodowców rozpoczynających nowe 5-letnie zobowiązanie).


 Czytaj całość
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na relację filmową z VI Amatorskiego Konkursu Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi , który odbył się 27.07.2014 r  w Ujanowicach.

 Czytaj całość
Miniatura
07 styczeń 2015 11:44, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 427 razy
quote

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich hodowców i miłośników koni na Pokaz Ogierów , który odbędzie się  w tą sobotę tj 31.12.2015 o godz. 10.00 w Klikowej

 Czytaj całość
Miniatura
27 styczeń 2015 10:00, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 181 razy
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w imieniu organizatora serdecznie zaprasza na Kurs "Ocena eksterieru konia- zasady sędziowania młodych koni".

 Czytaj całość
Miniatura
23 styczeń 2015 15:12, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 140 razy
quote Zapraszamy do zapo­zna­nia się z foto­re­la­cją oraz pod­su­mo­wa­niem naj­waż­niej­szych star­tów koni mało­pol­skich w spor­to­wych raj­dach kon­nych w minio­nym sezo­nie. Autorem rela­cji jest zawod­niczka Izabela Drażba. Czytaj całość
Miniatura
20 styczeń 2015 08:39, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 225 razy
quote         Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia film z VIII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Małopolskiej "Święto Konia Małopolskiego", który odbył się w dniach 14-15 czerwca 2014r. w Tarnowie "Klikowej". Czytaj całość
Miniatura
16 styczeń 2015 14:01, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 174 razy
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza na Skaryszewski Jarmark Koński, który odbędzie się  w dniach 23-24 luty br. Szczegóły w załączniku.

 Czytaj całość