Aktualności

Miniatura
13 styczeń 2015 08:40, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 1493 razy
quote

    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do zgłaszania klaczy na drugi turnus treningu zaprzęgowego w ZT Klikowa, który odbędzie się 07.07.2015r.

Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej.

 Czytaj całość
Miniatura
24 kwiecień 2015 12:44, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 21 razy
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie z przyjemnością informuje,że 20.10.2015r. w Klikowej odbędzie się zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Szczegóły ukażą się w późniejszym terminie.

 Czytaj całość
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni serdecznie zaprasza do zgłaszania klaczy na III Regionalna wystawę koni rasy małopolskiej, huculskiej, śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2015r. w Szczyrzycu. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informację oraz formularz zgłoszeniowy.


 Czytaj całość
Miniatura
20 kwiecień 2015 15:33, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 27 razy
quote

        Zapraszamy hodow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obcego powo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy ras szla­chet­nych w Klikowej. Test odbę­dzie się w dniu 28 kwiet­nia 2015 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 11:00. Obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

 Czytaj całość
Miniatura
15 kwiecień 2015 11:53, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 46 razy
quote Właścicieli koni huculskich zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej. Impreza odbędzie się na terenie SKH Gładyszów w dniach 18-20 września 2015 r. Czytaj całość
Miniatura
14 kwiecień 2015 09:11, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 46 razy
quote

        Informujemy, że test połów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­ningu zaprzę­go­wym w Zakładzie Treningowym w Klikowej odbę­dzie się dnia 16 kwiet­nia (czwar­tek), od godz. 08:00.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

 Czytaj całość
Miniatura
14 kwiecień 2015 09:42, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 59 razy
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich do zapoznania się z terminarzem "imprez huculskich". Sezon rozpoczyna się 23 maja  "Majówką w Regietowie ". Szczególnie zapraszamy na pierwszą w Klikowej zasadniczą próbę dzielności, która odbędzie się 20 października 2015r.

 Czytaj całość
Miniatura
14 kwiecień 2015 10:32, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 27 razy
quote

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuję, że planowany na 25.04.2015r  przegląd w SKH Gładyszów odbędzie się 17.04.2015 o godz. 9 00

 Czytaj całość
quote         W zimo­wym wyda­niu kwar­tal­nika „Hodowca i Jeździec” 1/2015, opu­bli­ko­wany został tekst pt. „Jak ciężko pra­cują konie na tra­sie do Morskiego Oka?”, autor­stwa prof. Ryszarda Kolstrunga.

        Ponieważ w ciągu kilku minio­nych dni, nie­które z orga­ni­za­cji pro­eko­lo­gicz­nych zaczęły dys­try­bu­ować mylne infor­ma­cje, jakoby w/w. arty­kuł został sfi­nan­so­wany z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego ergo został usta­lony, napi­sany i opła­cony przez pro­du­cen­tów koniny, spie­szymy spro­sto­wać, iż nie ma on z Funduszem nic wspólnego.

 Czytaj całość
Miniatura
08 kwiecień 2015 13:03, Autor: Teresa Pracuch
Czytany 80 razy
quote

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia w załączeniu przykładową umowę kupna-sprzedaży koniowatych opracowaną przez firmę prawniczą  w związku z wejściem w życie z dniem 25 grudnia 2014r. ustawy o prawach konsumenta, która obejmuje również transakcje kupna-sprzedaży koniowatych.

 Czytaj całość